ERA บริการรับฝากขาย-เช่าที่ดิน บ้าน คอนโด ทำโฆษณาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โทร 082-515-9893

มารู้จัก กรมธนารักษ์ กระทรวง การคลัง กับราคาประเมินที่ดินใหม่ 2558


ประวัติความเป็นมาของ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน

กรมธนารักษ์ ปรับราคาประเมินที่ดินใหม่ 

ราคาประเมินที่ดินใหม่ 2558

ราคาประเมินที่ดินในเขตกรุงเทพ แพงสุด 5 อันดับแรก

ขอบเขตราคาประเมินที่ดินใหม่ 


          สำนักประเมินราคาทรัพย์สินจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 โดยเป็นหน่วยงานภายในกองวิชาการ กรมที่ดิน ในชื่อ  "สำนักงานกลางกำหนดราคาที่ดินและโรงเรือน"  ต่อมาในปี 2527   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบงานประเมินราคาทรัพย์สิน  ได้แก่  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  และห้องชุด   เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี    และค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนซื้อขาย ในปี 2543 ได้เปลี่ยนเป็นสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน และได้โอนมาสังกัดกรมธนารักษ์ กระทรวง
การคลัง เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการ

ภารกิจ

          สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ได้ดำเนินการดังนี้

 • ประเมินราคาที่ดิน
  - รายบล็อก (ประเมินราคาที่ดินเป็นกลุ่มตามแนวถนน ซอยฯ)
  - รายแปลง (ประเมินราคาที่ดินแต่ละแปลงเป็นราคาต่อตารางวา ปัจจุบันประกาศใช้ในเขตกรุงเทพ
    มหานครและปริมณฑล/เทศบาลบางพื้นที่)
 • ประเมินราคาโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง โดยกำหนดราคาโรงเรือนตามแบบ มาตรฐาน จำนวน 51 แบบ
 • ประเมินราคาห้องชุด
พื้นที่ที่มีการประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินรายแปลง
 • ในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด
 • ในเขตปริมณฑลบางพื้นที่ คือ
  - จังหวัดนนทบุรี ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด และอำเภอบางกรวย
  - จังหวัดปทุมธานี ในเขตอำเภอธัญบุรี และอำเภอคลองหลวง
  - จังหวัดสมุทรสาคร ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร
  - จังหวัดสมุทรปราการ ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ และอำเภอบางพลี
   
 • ในเขตเทศบาลเมืองหลัก 3 จังหวัด คือ
  - เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  - เทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  - เทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
   

ระยะเวลาการใช้บัญชีราคาประเมิน

          การประกาศใช้บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง   และห้องชุดแต่ละคราวใช้ได้ไม่เกินสี่ปี    นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ตามปกติในตลาดแตกต่างจาก ราคาประเมิน ทุนทรัพย์ที่ได้ประกาศไว้มากพอสมควรสามารถปรับปรุงแก้ไขราคาประเมินก่อนครบ 4 ปี   หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม อาจขยายเวลาการใช้บัญชีฯ ที่ครบ 4 ปี  ออกไปอีกได้แต่ต้องไม่เกินคราวละหนึ่งปี

ขั้นตอนการประเมินราคา
1. จัดเตรียมแผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่จะทำการสำรวจ  และประเมินราคา  เช่น  ข้อมูลทางด้านผังเมือง

2. สำรวจสภาพที่ดินในพื้นที่ที่จะทำการประเมินราคาโดยสำรวจข้อมูลต่าง ๆที่มีผลกระทบต่อราคาที่ดิน    เช่น  การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำเลที่ตั้ง การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น
3. สำรวจและสอบถามข้อมูลราคาซื้อขาย ที่ดินในท้องตลาด ย้อนหลัง
ไม่เกิน  3 ปี  รายได้หรือค่าเช่าที่ได้รับจากที่ดิน
4. วิเคราะห์และประเมินราคา
5. นำเสนอคณะอนุกรรมการประจำจังหวัด/กรุงเทพมหานครพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการกำหนด ราคาประเมินทุนทรัพย์พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้

คำถามเกี่ยวกับสาระน่ารู้ 


 •  ประชาชนทั่วไปเกี่ยวข้องกับราคาประเมินอย่างไร
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การคำนวณเงินค่าธรรมเนียม ภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรมที่ดินใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เป็นฐานคำนวณ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ดังนั้น ทรัพย์สินที่มีลักษณะเดียวกัน ทำเลที่ตั้งลักษณะการใช้ประโยชน์เหมือนกัน ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจึงควรเท่ากัน หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด การที่ประชาชนแจ้งราคาซื้อขายที่แท้จริงต่อเจ้าหน้าที่ในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม หรือการให้ความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แก่เจ้าหน้าที่สำนักประเมินราคาทรัพย์สินที่ไปทำการสำรวจ และสอบถามราคา  ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินราคาได้ใกล้เคียงกับราคาตลาดมากยิ่งขึ้น


 •  ทำไมราคาประเมินใกล้เคียงราคาตลาดจึงมีผลดี 

1. ทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม กล่าวคือ ผู้มีเงินได้มากเสียภาษีมาก ผู้มีเงินได้น้อยเสียภาษีน้อย

2. ทำให้ผู้ที่ถูกเวนคืน ได้รับเงินค่าทดแทนตามราคาที่มีการซื้อขายกันจริงในท้องตลาด เมื่อรัฐต้องจ่ายเงินค่าทดแทนเวนคืน

3. ทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถทราบมูลค่าของทรัพย์สินของตน ในโอกาสที่นำทรัพย์สินนั้นไปวางเป็นประกัน เช่น ประกันหนี้จำนอง ประกันผู้ต้องหา หรือในโอกาสอื่น เช่น การจัดทำงบประมาณเพื่อจัดซื้อที่ดิน เป็นต้น


  การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน 

1. ทางอินเตอร์เน็ต ในขณะนี้ประชาชนผู้สนใจจะขอทราบราคาประเมินที่ดินในพื้นที่ที่มี 
ราคาประเมินที่ดิน รายแปลงแล้วทางอินเตอร์เน็ตได้โดยเข้าเว็บไซด์ของ กรมธนารักษ์  www.treasury.go.th  การสั่งค้นจะต้องมีข้อมูลหมายเลขโฉนดที่ดิน เลขที่ดิน หน้าสำรวจ เลขระวาง ตำบล เขต และจังหวัดของแปลงที่ดินที่ต้องการทราบราคาประเมิน
2. การสอบถามทางโทรศัพท์ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ ให้บริการสอบถามราคาประเมินทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2465 ถึง 67 โดยผู้สอบถามจะต้องมีข้อมูลดังนี้


ต้องการทราบราคาประเมินผู้สอบถามจะต้องมีข้อมูล
ที่ดินรายแปลงหมายเลขโฉนดที่ดิน เลขที่ดิน หน้าสำรวจ ระวาง ตำบล เขตและจังหวัด
โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างประเภทสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อาคาร ปีที่ก่อสร้าง จังหวัดที่ตั้งอาคาร
ห้องชุดชื่ออาคารชุด ชั้นที่ตั้งของห้องชุด ทะเบียนอาคารชุด จังหวัดที่ตั้งอาคารชุด
กรณีห้องชุดใน กทม. ขอทราบอำเภอ (เขต) ตำบล (แขวง) ด้วย3. การสอบถามที่สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ในกรณีราคาประเมินที่ดินรายบล็อก ซึ่งจะมีแผนที่ประกอบบัญชีราคาประเมิน ผู้สนใจต้องการทราบราคาประเมินจะต้องทราบตำแหน่งที่ตั้งที่ดินในแผนที่ประกอบบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์บัญชีฯ ดังกล่าว 
สามารถติดต่อขอดูได้ที่ สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ชั้น 6 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
E-mail pvb@treasury.go.th   http://www.treasury.go.th  กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์

การเช็คราคาประเมินที่ดินใหม่


             นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะนำเสนอในที่ประชุมครม.เพื่อประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่2555 ที่จะใช้ในรอบปีบัญชี 55-58 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1ก.ค.ที่จะถึงนี้เป็นต้นไป หลังจากที่เลื่อนการบังคับใช้ออกไป 6 เดือนจากเดิมที่จะเริ่มบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในช่วงปลายปี 54 
              ที่ผ่านมาทั้งนี้จากการสำรวจข้อมูลการซื้อขายที่ดินทั่วประเทศในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ราคาไม่ได้ปรับลงเลย ทั้งที่เป็นพื้นที่ถูกน้ำท่วม และนอกพื้นที่น้ำท่วม แสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่ชัดเจนว่า ความสามารถในการซื้อที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ยังดี 
           มีการซื้อขายที่ดินเพื่อการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์   แสดงถึงทิศทางการฟื้นตัวชัดเจน  ภาครัฐจึงไม่จำเป็นต้องขยายเวลาผ่อนผันออกไป เพราะมีผลต่อ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการโอน หรือ ค่าใช้จ่ายการโอนบ้านและที่ดิน

“ เราประเมินภาพโดยรวมแล้วเห็นว่า เป็นเวลาที่เหมาะที่จะประกาศราคาประเมินที่ดินใหม่ ซึ่งจะสะท้อนความเป็นจริงและจะเป็นผลบวกต่อคนที่มีดินและต้องการสินเชื่อด้วยการใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้ ”
               สำหรับราคาประเมินที่ดินใหม่ ที่จะประกาศในวันที่ 1 ก.ค.นี้  ทั่วประเทศปรับเพิ่มขึ้น
เฉลี่ย 20% และพื้นที่ในเขตอุทกภัย เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5-10%  ซึ่งยังสูงกว่า ราคาประเมิน จึงยังไม่มีผลกระทบอะไร โดยราคาที่ประกาศใหม่พื้นที่ราคาประเมินสูงสุดยังคงเป็นที่ดินบริเวณสีลม ส่วนราคาประเมินต่ำสุดยังอยู่ที่บริเวณเขตบางขุนเทียน และหากประกาศไปแล้วเห็นว่า ราคาไม่สะท้อนความเป็นจริงก็สามารถเสนอเรื่องมายัง กรมธนารักษ์ เพื่อพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
             

บริเวณพื้นที่ที่มีราคาประเมินที่ดิน

สูงสุดของประเทศ 5 อันดับคือ 


 • ย่านสีลม ช่วงแยกศาลาแดง ถึงแยกนราธิวาสราชนครินทร์ ตารางวาละ 850,000 บาท เพิ่มขึ้น 31% จากรอบบัญชี ปี 51-54ราคาตารางวาละ 650,000 บาท
 • ถนนราชดำริ แยกราชประสงค์ถึงคลองแสนแสบ เพิ่มขึ้น ตารางวาละ 350,000 บาท
 • ถนนพระรามที่ 1 แยกปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ เพิ่มขึ้น ตารางวาละ 350,000 - 850,000บาท 
 • ถนนเพลินจิต ตลอดสาย เพิ่มขึ้น ตารางวาละ 430,000 บาท
 • ถนนราชดำริ แยกศาลาแดงถึงแยกราชประสงค์ เพิ่มขึ้น ตารางวาละ 700,000 บาท
 • ถนนเยาวราช ตลอดสาย เพิ่มขึ้น ตารางวาละ 350,000 - 550,000 บาท
 • ถนนวิทยุ เพิ่มขึ้น ตารางวาละ 500,000-700,000 บาท เพิ่มขึ้น 42.86-100% ตารางวาละ 350,000 บาท 
 • ถนนสาทร  ตารางวาละ 450,000-600,000 บาท เพิ่มขึ้น 12.5-42.8% หรือตารางวาละ 330,000-400,000 บาท

พื้นที่ที่มีราคาประเมินสูงสุดในส่วนภูมิภาค

โดยภาคกลาง 

ตารางวาละ 150,000 บาท คือ จังหวัดนนทบุรี-อำเภอเมือง ย่านถนนงามวงศ์วาน จังหวัดสมุทรปราการ-อำเภอเมือง ถนนศรีสมุทร ถนนประโคนชัย ถนนด่านเก่า ถนนกายสิทธิ์  หรือ ตลาดปากน้ำ

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่มีราคาประเมินต่ำสุด 

โดยกรุงเทพฯตารางวาละ 500 บาท เขต บางขุนเทียน ซึ่งเป็นที่ดินบริเวณชาย ทะเลไม่มีทางเข้าออก และภาคกลางตารางวาละ 10 บาท จังหวัดอุทัยธานี-อำเภอบ้านไร่”

ที่อยู่และเบอร์โทรสำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพ

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร (10200)
โทร. 0-2225-5758, 0-2224-0187
  โทรสาร 0-2224-0187
E-mail Address : bangkok@dol.go.th
 สถานที่ตั้ง ถนนพระพิพิธ  แขวงพระราชวัง  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร
 เขตพื้นที่รับผิดชอบเขตพระนคร  ดุสิต  ป้อมปราบศัตรูพ่าย  ปทุมวัน  บางรัก  สัมพันธวงศ์  บางซื่อ  ยานนาวา  บางคอแหลม สาทร
 เจ้าพนักงานที่ดิน โทร 0-2225-5734
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร. 0-2225-5758
 หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร. 0-2221-4824
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0-2224-0187


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน (10220)
โทร. 0-2521-5679 - 80
โทรสาร 0-2521-5679 E-mail Address : bangkhen@dol.go.th
 สถานที่ตั้ง ถนนพหลโยธิน  กม.17 หมู่ 6  ตรงข้ามกรมทหารราบที่ 11  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร
 เขตพื้นที่รับผิดชอบเขตบางเขน
 เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครโทร.  0-2552-8154
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.  0-2521-5680
 หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.  0-2521-5681
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.  0-2521-5679 - 80


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง (10250)
โทร. 0-2396-1771 - 72
โทรสาร  0-2398-9384
E-mail Address : phrakhanong@dol.go.th

 
สถานที่ตั้ง 
ถนนศรีนครินทร์  บริเวณหมู่บ้านเสรีวิลล่า
แขวงหนองบอน  เขตประเวศ กรุงเทพฯ
10250
  เขตพื้นที่รับผิดชอบเขตพระโขนง,คลองเตย,บางนา,บางจาก,วัฒนา,
คลองตัน (ที่ 11 พระโขนงฝั่งเหนือและ
บางกะปิฝั่งใต้) 
 เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครโทร.  0-2361-7470
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.  0-2398-1858,0-2743-4105-7
 หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.  0-2398-9569,0-2396-1772
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.  0-2396-1771


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน (10150)
โทร. 0-2415-1533 - 34
โทรสาร 0-2415-1573, 0-2415-0502E-mail Address : bangkhunthian@dol.go.th
  สถานที่ตั้ง 59/437 หมู่ 6  แขวงแสมดำ  ถนนพระรามที่ 2  ซอยหลังที่ว่าการเขตบางขุนเทียน 
  เขตพื้นที่รับผิดชอบเขตบางขุนเทียน  จอมทอง
 เจ้าพนักงานที่ดิน โทร.  0-2415-1873
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.  0-2415-1534
 หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.  0-2415-1533
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.  0-2415-0502


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย (10700)
โทร.  0-2423-0516, 0-2424-0138
โทรสาร  0-2424-8869E-mail Address : bangkoknoi@dol.go.th
  สถานที่ตั้ง  ถนนจรัญสนิทวงศ์   ปากซอย 59   เยื้องโรงเรียนพาณิชยการสยาม   บางกอกน้อย 
  เขตพื้นที่รับผิดชอบเขตบางกอกน้อย   ตลิ่งชัน   บางพลัด
 เจ้าพนักงานที่ดิน โทร.  0-2424-8869
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.  0-2424-1604
 หัวหน้าฝ่ายรังวัด  โทร.  0-2424-0138
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.  0-2424-8869


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ  (10240)
โทร. 0-2374-4218 - 9, 0-2375-1877 - 8
โทรสาร 0-2374-4219E-mail Address : bangkapi@dol.go.th
  สถานที่ตั้ง ถนนสุขาภิบาล 1  ใกล้การเคหะแห่งชาติ  คลองจั่น  บางกะปิ
  เขตพื้นที่รับผิดชอบเขตบางกะปิ
 เจ้าพนักงานที่ดิน 
โทร.  0-2374-4218 -  9
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน  โทร.  0-2374-4218 -  9
 หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.  0-2375-1877 -  8
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.  0-2374-4218 -  9


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม (10160)
โทร. 0-2420-2463 - 4
โทรสาร  0-2420-0344

E-mail Address : nongkham@dol.go.th
 สถานที่ตั้ง ถนนเพชรเกษม กม 21  ในบริเวณหมู่บ้านหรรษา หมู่ที่ 2 ซอย 81/6  แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม
 เขตพื้นที่รับผิดชอบเขตหนองแขม  ภาษีเจริญ
 เจ้าพนักงานที่ดิน โทร.  0-2420-0344
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.  0-2420-2464
 หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.  0-2420-2463
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.  0-2420-3311


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี (10510)
โทร. 0-2540-7186, 0-2540-7189,0-2914-6280
โทรสาร 0-2540-7178

E-mail Address : minburi@dol.go.th
 สถานที่ตั้ง ถนนสีหบุรานุกิจ  ใกล้ศาลจังหวัดมีนบุรี  เขตมีนบุรี 
 เขตพื้นที่รับผิดชอบเขตมีนบุรี
 เจ้าพนักงานที่ดิน โทร.  0-2540-7178
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.  0-2540-7186, 0-2540-7189
 หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.  0-2540-7284
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.  0-2540-7178


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง (10310)
โทร. 0-2277-4119, 0-2277-5757, 0-2276-3712
โทรสาร  0-2276-1135 

E-mail Address : kuaykwang@dol.go.th
 สถานที่ตั้ง ถนนรัชดาภิเษก  ในซอยหมู่บ้านอยู่เจริญ  ข้างบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต เขตห้วยขวาง
 เขตพื้นที่รับผิดชอบเขตพญาไท  ห้วยขวาง  ราชเทวี
 เจ้าพนักงานที่ดิน โทร.  0-2276-1135
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน  โทร.  0-2277-4119
 หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.  0-2277-5757
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.  0-2276-3712


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง ส่วนแยกจตุจักร (10900)
โทร. 0-2513-8662-5
โทรสาร  0-2513-8665
 สถานที่ตั้ง เลขที่ 1448/4-5 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
 เขตพื้นที่รับผิดชอบเขตจัตุจักร
 เจ้าพนักงานที่ดิน โทร.  0-2513-8665
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน  โทร.  0-2513-8663
 หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.  0-2513-8662
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.  0-2513-8664


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี (10600)
โทร. 0-2438-6405, 0-2439-1908
โทรสาร  0-2437-9994
E-mail Address : thonburi@dol.go.th
 สถานที่ตั้ง ถนนเจริญนคร  ในซอยเจริญนคร 28  เขตคลองสาน 
 เขตพื้นที่รับผิดชอบเขตธนบุรี  คลองสาน  บางกอกใหญ่  ราษฏร์บูรณะ
 เจ้าพนักงานที่ดิน โทร.  0-2439-1908
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.  0-2438-6405
 หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.  0-2438-9520
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.  0-2438-6405


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว (10230)
โทร. 0-2509-1313, 0-2509-1347
โทรสาร 0-2509-1346 E-mail Address : ladprao@dol.go.th
 สถานที่ตั้ง ถนนรามอินทรา กม. 5.5  ในซอยวัชรพล  เข้าไปประมาณ 2 กม.  แขวงจรเข้บัว  เขตลาดพร้าว
 เขตพื้นที่รับผิดชอบเขตลาดพร้าว
 เจ้าพนักงานที่ดิน โทร.  0-2509-1347
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.  0-2509-1313
 หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.  0-2509-1346
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.  0-2509-1313


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง (10210)
โทร. 0-2983-5480, 0-2983-5482, 0-2983-5483, 0-2983-5485
โทรสาร 0-2983-5481E-mail Address : donmuang@dol.go.th
 สถานที่ตั้ง  เลขที่  199/266-268 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
 เขตพื้นที่รับผิดชอบเขตดอนเมือง และหลักสี่
 เจ้าพนักงานที่ดิน โทร. 0-2983-5480
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.  0-2983-5483
 หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.  0-2983-5485
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.  0-2983-5482


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม (10230)
โทร. 0-2517-4458 - 60
E-mail Address : bungkum@dol.go.th
 สถานที่ตั้ง  99 หมู่ 9  ถนนราษฏร์พัฒนา  แขวงสะพานสูง  เขตบึงกุ่ม
 เขตพื้นที่รับผิดชอบเขตบึงกุ่ม
 เจ้าพนักงานที่ดิน ) โทร.  0-2517-4257
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.  0-2517-4459
 หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.  0-2517-4460
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.  0-2517-4458


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ (10250)
โทร. 0-2368-3463 - 4
E-mail Address : prawet@dol.go.th(02) 3683463 - 4
 สถานที่ตั้ง 129/271 - 273  ถนนสุขาภิบาล 1 (อุดมสุข)
 เขตพื้นที่รับผิดชอบเขตประเวศ
 เจ้าพนักงานที่ดิน (สาขา) โทร.  0-2368-3483
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน  โทร.  0-2368-3464
 หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.  0-2368-3480
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.  0-2368-3463


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก (10530)
โทร. 0-2543-2716, 0-2543-2274, 0-2543-1691
โทรสาร 0-2543-2716

E-mail Address : nongjok@dol.go.th
สถานที่ตั้ง ถนนเลียบวารี (รถเมล์สาย 131 ผ่าน)
 เขตพื้นที่รับผิดชอบเขตหนองจอก
 เจ้าพนักงานที่ดิน โทร.  0-2543-2793
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน โทร.  0-2543-2973
 หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.  0-2543-1691
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.  0-2543-2716


สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง (10520)
โทร. 0-2543-9068

E-mail Address : ladkrabang@dol.go.th
 สถานที่ตั้ง ถนนพระโขนง (ถนนหลวงแพ่ง) รถเมล์สาย 1013 ผ่าน
 เขตพื้นที่รับผิดชอบเขตลาดกระบัง
 เจ้าพนักงานที่ดิน โทร.  0-2543-9579
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน  โทร.  0-2543-9773
 หัวหน้าฝ่ายรังวัด โทร.  0-2543-9300
 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร.  0-2543-9068

ที่มา :กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย


ผลประกอบการแต่ละบริษัทในอสังหาริมทรัพย์ไทย