สินเชื่อบ้านไทยพาณิชย์


bnnr_homeloan-newloan-th.jpg
SCB New Loan


อยากมีบ้านเป็นของตนเอง เริ่มต้นสร้างฝันวันนี้ เพื่อมอบความสุข ความอบอุ่น และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกคนในครอบครัว เริ่มต้นชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ ในบ้านใหม่ของคุณ

ลักษณะบริการ

1. วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน
2. อัตราดอกเบี้ยมีให้เลือกหลากหลายแบบ ทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว
3. มีสาขาธนาคารพร้อมให้บริการกว่า 1,000 สาขา

คุณสมบัติของผู้ขอกู้

1. มีสัญชาติไทย
2. อายุ 20 ปีบริบูรณ์
3. ผู้กู้หลักต้องมีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

ระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระ รวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี หรือ 70 ปี(กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

เอกสารประกอบการสมัคร


เอกสารข้อมูลส่วนบุคคลเอกสารแสดงรายได้เอกสารทางด้านหลักประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนสมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
กรณีบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือรายได้ และสลิปเงินเดือน
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัว, บัญชีกิจการ)
กรณีบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพอิสระ
 • เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, ทนายความ, สถาปนิก)
 • ภาพถ่ายแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
 • สัญญาซื้อขาย
 • สำเนาใบเสร็จรับเงินกรณีผ่อนชำระกู้จากสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 6 เดือน (กรณี Refinance)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ :


ประเภทค่าธรรมเนียมจำนวนเงินที่เรียกเก็บช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
 • ค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน
 • ค่าบริการ ณ วันจดจำนอง
 • ค่าอากรสแตมป์
 • ไม่เกิน 4,000 บาท
 • 0.05% ของวงเงิน (ไม่เกิน 2,140 บาท)
 • 0.05% ของวงเงิน (ไม่เกิน 10,000 บาท)
ชำระโดยเงินสด, เงินโอน.เช็ค
 • ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
 • ตามอัตราของบริษัทประกัน
ชำระโดยเงินสด, เงินโอน เช็ค ให้ตัดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อธนาคารฯ จะได้ทำการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัย

คำถามที่พบบ่อย :

Q : หากไม่ใช่พนักงานบริษัทผู้มีรายได้ประจำ แต่ประกอบธุรกิจส่วนตัว
      สามารถยื่นกู้ได้หรือไม่ ?

A : สามารถยื่นกู้ได้
Q: สามารถยื่นกู้ที่สาขาธนาคารใดก็ได้ใช่หรือไม่ ?
A : สามารถยื่นกู้ที่สาขาธนาคารใดก็ได้
หมายเหตุ :
* การอนุมัติวงเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2777 7777 และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ

http://www.scb.co.th/personal-banking/loans/personal-loans/home-loan/scb-new-loan